Regulamin

REGULAMIN KKT SHOTO

 1. Klub Karate Tradycyjnego w Pile jest członkiem Polskiej Unii Karate Tradycyjnego.
 2. Rok szkoleniowy trwa od września do czerwca każdego roku.
 3. Opłaty miesięczne należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca. Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować wykluczenie z zajęć i lub doliczenie 10 zł do opłaty za dany miesiąc.
 4. Wszystkich ćwiczących w KKT „SHOTO” obowiązują badania lekarskie. Brak badań uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
 5. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne wypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
 6. KKT „SHOTO” zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe należy pozostawiać w domu lub zabrać ze sobą na salę ćwiczeń).
 8. Każdy instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Ilość treningów płatnych w miesiącu wynosi odpowiednio dla grupy średniej i początkującej 8, a dla grupy zaawansowanej 10 treningów. Każdy trening ponad ilość zapłaconych jest treningiem darmowym tzw. bonusem lub odpracowaniem treningów, które nie odbyły się w okresie świątecznym.
 10. Koszt jednorazowego treningu w KKT „SHOTO” wynosi 20 zł, płatne przed treningiem.
 11. Pierwsza osoba z rodziny płaci cenę podstawową, każda następna 10 zł mniej.
 12. W przypadku absencji w treningach (składkach) dłuższej niż 2 m-ce, członkostwo w klubie ulega zawieszeniu, a jego odnowienie następuje po uregulowaniu składki wpisowej (lub zaległych składek) oraz aktualnej miesięcznej.
 13. Klub pobiera jednorazową składkę roczną w celu opłaty ubezpieczenia NNW.
 14. W miesiącu wrześniu składka wynosi 50% składki podstawowej.
 15. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kolejne stopnie, jest uzbieranie wymaganej ilości punktów poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, seminariach, zawodach organizowanych przez klub, co najmniej półroczne członkostwo w klubie (nie dotyczy to osób nowo zapisanych, tj nie będących wcześniej członkami klubu), oraz osiągnięcie wymaganego wieku, w przypadku wyższych stopni.
 16. Członkostwo w KKT „SHOTO” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku członka, obejmujące zdjęcia, filmy oraz ich obróbkę. Materiały te będą wykorzystane na stronie internetowej klubu i w materiałach promocyjnych.
 17. Uczestnictwo w treningu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 18. W sprawach spornych związanych z zajęciami, ostateczną decyzję podejmuje Prezes Klubu lub uprawniony Instruktor.